นพ.ภูมิศักดิ์ ศักดิ์ศิริ

----------------------------------

Certification
 

  
 อายุ         40 ปี
    เกิด          16 พฤษภาคม 2505
 

  ประวัติการศึกษา

  2523     มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
  2528     แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2535     วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง (แพทยสภา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

  2520 - 2523         กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับพระราชทานยศ เรืออากาศเอก
  2523 - 2535         ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 ปี
  2535 - ปัจจุบัน      งานศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 8 หัวหน้างานศัลยกรรม ตกแต่งและเสริมสร้าง
  2535 - ปัจจุบัน    
  หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก แพทย์ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลลาดพร้าว, วิภาวดี 2

  2535 - 2536         แพทย์ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามคำแหง
  2537 - ปัจจุบัน      ศัลยแพทย์อาสา สภากาชาดไทย


  
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
 • อบรมหลักสูตร การผ่าตัดกระดูกบนใบหน้า (AO MAXILLO FACIAL COURSE) ณ ประเทศสวิส เซอร์แลนด์ ปี 2532
 • อบรมหลักสูตรเดียวกัน ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2534
 • ได้รับเชิญไปดูงานตำแหน่งศัลยแพทย์ดูงาน (AO FELLOW) เรื่องผ่าตัดกระดูกบนใบหน้า ( AO MAXILLO FACIAL SURGERY) ณ เมือง FREIBURG ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2536
 • ได้รับเชิญจากองค์กร INTERPLAST (ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลผ่าตัดโรคทางด้านศัลยกรรมตกแต่งให้แก่ประเทศโลกที่ 3 โดยไม่คิดมูลค่า) ณ STANFORD UNIVERSITY MEDICAL CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO (UCSF), UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA ) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2537
 • ดูงาน PLASTIC SURGERY IN HAWAII ณ KAISER - PERMENTE HOSPITAL, HAWAII, USA และ ประชุม THE AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY (ASPRS) ณ DALLAS, TX USA. ปี 2539
 • ประชุม THE XIVI INTERTIONAL INTENSIVE HANDS ON COURSE LASERS IN MEDICINE AND SURGICAL APPROACH TO TREATMENT OF AGING SKIN ณ INSTITUTO MEDICO VILAFORTUNY CAMBRIL, SPAIN ปี 2540
 • ดูงานเรื่อง BURN TREAMENT ON ณ BURN CENTER
  - QUEEN ASTRAD MILITARY HOSPITAL BRUSSEL, BELGIUM.
  - BURN CENTER ,BERLIN ,GERMANY ปี 2541
 • ดูงาน การรักษาบาดแผล BURN โดย MOIST EXPOSURE BURN WOUND TREATMENT
  ( MEBO ) ณ BURN CENTER , BEIJING ,CHINA ปี 2542
 • ประชุม THE ORIENTAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY (OSAPS) ณ LOTTE HOTEL SEOUL , SOUTH KOREA ปี 2543
 • ประชุม AO MAXILLOFACIAL COURSE ณ KONGRESS ZENTRUM , DAVOS ,SWITZERLANDปี 2544
  เกียรติประวัติด้านการทำงาน และด้านวิชาการ
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2536 ในการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • นำเสนอผลงานเรื่อง PENILE RECONSTRUCTION BY RADIAL FOREARM FREE FLAP ณ. การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2534 (ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประจำปี)
 • นำเสนอผลงานวิชาการ ณ.ที่ประชุม THE FIRST JOINT MEETING BETWEEN THAILAND-SINGAPORE-TAIWAN SURGERY (TST) ปี 2535 ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษสอนแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2535
 • ได้นำเสนอผลงานเดียวกันนี้ ได้แก่ PENILE RECONSTRUCTION BY RADIAL FOREARM FREE FLAP ณ ที่ประชุม ครั้งที่ 1 ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , สิงคโปร์ , ไต้หวัน (1st JOINT MEETING TTST) ณ จังหวัด ภูเก็ต ปี 2536
 • วิทยากรของการประชุม AO. MAXILLO FACIAL COURSE จัดที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล ศิริราช ปี 2538
 • ได้รับเลือกให้ลงบทความนำเสนอการผ่าตัดตรึงกระดูกวิธีใหม่ (THE NEW TECHNIQUE FOR INTERMAXILLIARY FIXATION) ลงพิมพ์ในวารสารวงการแพทย์ - ได้เข้าร่วมประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งสหรัฐอเมริกา (ASPRS) ณ เมืองดัลลัส ประเทสหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน ปี 2539
 • หัวหน้างานศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปี 2540 ถึง ปี 2542
 • วิทยากรอบรมพยาบาลห้องผ่าตัดในเรื่อง PLASTIC SURGERY EMERGENCY ปี 2541
 • วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้สนใจเรื่อง BURN AND MAXILLO FACIAL INJURY ในหลักสูตรการอบรมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2538
 • ปฏิบัติงานศัลยแพทย์อาสา กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย โครงการซ่อมเพดานสมานริมฝีปาก เพื่อเฉลิมฉลอง 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังออกหน่วยต่อ ณ.จังหวัดสุรินทร์, ศรีษะเกษ, ยะลา, พังงา, อุทัยธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ตรัง, บุรีรัมย์, สุรินทร์
 • อาจารย์พิเศษบรรยายให้แพทย์ประจำงานศัลยกรรมทั่วไป
 • นำเสนอผลงานการรักษาแผลเป็น EARLOBE KELOID โดยลำแสงเลเซอร์ CO2 WITH COMPUTERIZED FLASHSCANNER PAINTING MODEร่วมกับการใช้ PRESSURE DRESSING ; IDEA INNOVATION ณ ที่ ประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พัทยา ปี 2542
 • เข้าร่วมประชุมสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเอเซีย (OSAPS) ณ กรุงโซล ปี 2543
 • นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาล ปี 2544
 • เป็นวิทยากรรับเชิญ TABLE INSTRUCTOR ในการประชุม EAST ASIA AO MAXILLO FACIAL COURSE ณ.ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2545
 • นำเสนอผลงานการรักษาบาดแผลจากการตัดผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายด้วย วัสดุ HYDROCELLULAR DRESSING เทียบกับ CONVENTIONAL DRESSING ณ ที่ ประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พัทยา ปี 2545

  สถานภาพปัจจุบัน
 • สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 (THAI SOCIETY OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGEON)
 • สมาชิกศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 (THAI SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEON)
 • ตัวแทนถาวรประจำประเทศไทย สมาคม INTERPLAST (THAILAND REPRESENTATIVE FOR INTERPLAST) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง PALO ALTO , มลรัฐ CALIFORNIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หัวหน้าประจำศูนย์ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก (BURN CENTER) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปี 2540
 • วิทยากรประจำหลักสูตรพยาบาลภาวะวิกฤต ภาคภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บรรยายเรื่อง BURN ในปี 2543
 • กรรมการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน